صفحه 2 از 3

رگرسیون چند متغیره خطی

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -12GMT12:02:06+00:00
توسط saaman
در رگرسیون چند متغیره خطی اضافه کردن متغیر رگرسیونی باعث افزایش مجموع مربعات رگرسیون و کاهش مجموع مربعات باقی مانده می شود تنها متغیرهای رگرسیونی وارد مدل می شوند که در توضیح پاسخ دارای ارزش حقیقی باشند

تابع محدب

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -12GMT18:51:07+00:00
توسط mm2007
در نابرابری جنسن منظور از تابع محدب تابعی است که مشتق دوم آن بزرگتر از صفر باشد

اضافه کردن یک متغیر رگرسیونی

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -13GMT11:26:42+00:00
توسط saaman
در رگرسیون چندمتغیره اضافه کردن یک متغیر رگرسیونی باعث افزایش ضریب تعیین چند متغیره می شود بدون اینکه این متغیر رگرسیونی اضافه شده سهم موثری بر مدل دارد یا نه

تساوی در نامساوی کرامر - رائو

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -14GMT19:59:24+00:00
توسط sara
شرط لازم و کافی برای داشتن تساوی در نامساوی کرامر - رائو این است که تابع چگالی نمونه تصادفی متعلق به خانواده توزیع های نمایی باشد

کامل بودن

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -14GMT20:46:56+00:00
توسط mm2007
آماره هایی دارای توزیع متقارن حول صفر یا یه عدد معلوم اند در صورت وجود امیدشان نمی توانند کامل باشند

آماره فرعی

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -15GMT10:55:02+00:00
توسط saaman
آماره ای که توزیع آن به پارامتر مجهول بستگی نداشته باشد را آماره فرعی می نامیم

مزایای نسبی نمونه گیری سیستماتیک نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -16GMT17:48:52+00:00
توسط mm2007
مزایای نسبی نمونه گیری سیستماتیک نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده:
1.آسانی انتخاب واحدهای نمونه
2. واریانس کمتر در صورت وجود روند خطی
3.عدم نیاز به فهرست جامعه قبل از نمونه گیری

در رگرسیون خطی ساده

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -16GMT17:58:36+00:00
توسط saaman
در رگرسیون خطی ساده سهم هر یک از متغیرها در مدل برابر SSR(xi) است

آماره آزمون

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -17GMT11:14:54+00:00
توسط mm2007
آماره آزمون همیشه تابعی از آماره بسنده است

نمونه تصادفی با جایگذاری

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -19GMT20:07:04+00:00
توسط saaman
نمونه تصادفی با جایگذاری دقتی کمتر از نمونه تصادفی بدون جایگذاری دارد

نمونه تصادفی با جایگذاری

پستارسال شده در: 1390-دي ماه -19GMT20:10:08+00:00
توسط Maryam-Mohammadian
در نمونه تصادفی با جایگذاری انتخاب هر واحد از انتخاب واحدهای دیگر مستقل است

پستارسال شده در: 1391-مرداد ماه -7GMT19:23:12+00:00
توسط biosta
در تابع چگالی زوج با دامنه ی متقارن امید ریاضی فرد هست

پس امید برای بازه متقارن برابر صفر می گردد

با استفاده از تعمیم این روش و با استفاده از تعریف مستقیم واریانس می توان این پارامتر واریانس را هم سریعا" برای بازه ی متقارن بدست آورد

این نکته راه حل تستی یکی از سوالات کنکور آمار زیستی سال 91-92 می باشد  


Re: نکات آماری

پستارسال شده در: 1392-فروردين ماه -10GMT14:26:37+00:00
توسط babakbiostat1
سلام دوست عزیز
در نکاته فوق روابط و فرمول قابل مشاهده نیست لطفا در صورت امکان اصلاح کنید.

Re: نکات آماری

پستارسال شده در: 1392-فروردين ماه -11GMT12:50:52+00:00
توسط biosta

Re: نکات آماری

پستارسال شده در: 1392-فروردين ماه -27GMT18:16:34+00:00
توسط biosta
r^2 نسبت تغییر پذیری کل را به تغییر پذیری رگرسیون نشان می دهد و نه بالعکس.
به طور کلی توجه کنید که برای تقسیم دو عبارت عبارتی که قبل از کلمه ی " نسبت " می آید در مخرج قرار می گیرد و عبارتی که بعد از کلمه ی "بر" می آید در صورت قرار می گیرد.
استقلال مانده ها از شرایط همیشگی در آزمون های پارامتری و ناپارامتری هست
محل تلاقی رگرسیون yنسبت به x و خط رگرسیون x نسبت به y نقطه ی (x بار ,y بار ) هست .