صفحه 1 از 1

روایی چیست؟

پستارسال شده در: 1396-مرداد ماه -18GMT23:28:51+00:00
توسط Maryam-Mohammadian
روایی
روایی بدان معنی است که هر ابزار اندازه گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن طراحی شده است. البته، محقق یک آزمون را تائید نمی کند بلکه به تفسیر داده های به دست آمده از یک روش خاص می پردازد. این نکته برای روایی مهم است، چون ممکن است یک ابزار اندازه گیری برای سنجش یک پدیده روایی نسبی داشته باشد اما برای سایر پدیده ها از روایی کامل برخوردار نباشد.
روایی یک مفهوم دو قطبی نیست که بر حسب آن ابزارها به دو دسته دارای روایی و بدون روایی تقسیم شود. بلکه آن را باید به صورت یک پیوستار در نظر گرفت که ابزارها می توانند جایگاههای متفاوتی را بر روی آن به خود اختصاص دهند.
بنابراین محقق، روایی ابزار اندازه گیری را در رابطه با هدف مورد مطالعه بررسی می کندو صاحبنظران علوم اجتماعی به انواع مختلفی از روایی اشاره می کنند: روایی معیار، روایی سازه، روایی تجربی، روایی بیرونی. کرونباخ و میهل انواع روایی را در چهار دسته روایی پیشین، روایی همزمان و روایی محتوا و روایی سازه قرار می دهند و معتقدند که دو مورد اول همان روایی معیار هستند.
منبع: راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی
نویسنده: مجید حیدری چروده