صفحه 1 از 1

آشنایی مختصر با آزمون فریدمن

پستارسال شده در: 1396-مرداد ماه -18GMT23:22:40+00:00
توسط Maryam-Mohammadian
آشنایی مختصر با آزمون فریدمن
آزمون فریدمن جایگزین ناپارامتری برای آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه های تکراری است. این آزمون برای تفاوت بین گروهها وقتی متغیروابسته در مقیاس رتبه ای اندازه گیری شده استفاده می شود. آزمون فریدمن همچنین می تواند برای داده های پیوسته ای که فرضیات ضروری برای انجام آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه های تکراری ( برای مثال، داده هایی که دارای انحراف از نرمالیتی هستند) را رد می کنند استفاده شود.