نکات آماری

رگرسیون چند متغیره خطی

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -12GMT12:02:06+00:00

در رگرسیون چند متغیره خطی اضافه کردن متغیر رگرسیونی باعث افزایش مجموع مربعات رگرسیون و کاهش مجموع مربعات باقی مانده می شود تنها متغیرهای رگرسیونی وارد مدل می شوند که در توضیح پاسخ دارای ارزش حقیقی باشند

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

تابع محدب

پستتوسط mm2007 » 1390-دي ماه -12GMT18:51:07+00:00

در نابرابری جنسن منظور از تابع محدب تابعی است که مشتق دوم آن بزرگتر از صفر باشد

برای نویسنده این مطلب mm2007 تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
mm2007
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: 1390-فروردين ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
امتياز: 2880

برای نویسنده این مطلب mm2007:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

اضافه کردن یک متغیر رگرسیونی

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -13GMT11:26:42+00:00

در رگرسیون چندمتغیره اضافه کردن یک متغیر رگرسیونی باعث افزایش ضریب تعیین چند متغیره می شود بدون اینکه این متغیر رگرسیونی اضافه شده سهم موثری بر مدل دارد یا نه

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), yekta (1391-اسفند ماه -15GMT09:52:38+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), yekta (1391-اسفند ماه -15GMT09:52:38+00:00)

تساوی در نامساوی کرامر - رائو

پستتوسط sara » 1390-دي ماه -14GMT19:59:24+00:00

شرط لازم و کافی برای داشتن تساوی در نامساوی کرامر - رائو این است که تابع چگالی نمونه تصادفی متعلق به خانواده توزیع های نمایی باشد

برای نویسنده این مطلب sara تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
sara
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 32
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -26GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 32 بار
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 32 بار
امتياز: 3507

برای نویسنده این مطلب sara:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

کامل بودن

پستتوسط mm2007 » 1390-دي ماه -14GMT20:46:56+00:00

آماره هایی دارای توزیع متقارن حول صفر یا یه عدد معلوم اند در صورت وجود امیدشان نمی توانند کامل باشند

برای نویسنده این مطلب mm2007 تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
mm2007
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: 1390-فروردين ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
امتياز: 2880

برای نویسنده این مطلب mm2007:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

آماره فرعی

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -15GMT10:55:02+00:00

آماره ای که توزیع آن به پارامتر مجهول بستگی نداشته باشد را آماره فرعی می نامیم

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

مزایای نسبی نمونه گیری سیستماتیک نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده

پستتوسط mm2007 » 1390-دي ماه -16GMT17:48:52+00:00

مزایای نسبی نمونه گیری سیستماتیک نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده:
1.آسانی انتخاب واحدهای نمونه
2. واریانس کمتر در صورت وجود روند خطی
3.عدم نیاز به فهرست جامعه قبل از نمونه گیری

برای نویسنده این مطلب mm2007 تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
mm2007
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: 1390-فروردين ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
امتياز: 2880

برای نویسنده این مطلب mm2007:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

در رگرسیون خطی ساده

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -16GMT17:58:36+00:00

در رگرسیون خطی ساده سهم هر یک از متغیرها در مدل برابر SSR(xi) است

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

آماره آزمون

پستتوسط mm2007 » 1390-دي ماه -17GMT11:14:54+00:00

آماره آزمون همیشه تابعی از آماره بسنده است

برای نویسنده این مطلب mm2007 تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
mm2007
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: 1390-فروردين ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
امتياز: 2880

برای نویسنده این مطلب mm2007:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

نمونه تصادفی با جایگذاری

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -19GMT20:07:04+00:00

نمونه تصادفی با جایگذاری دقتی کمتر از نمونه تصادفی بدون جایگذاری دارد

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

نمونه تصادفی با جایگذاری

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1390-دي ماه -19GMT20:10:08+00:00

در نمونه تصادفی با جایگذاری انتخاب هر واحد از انتخاب واحدهای دیگر مستقل است

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 3
mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

پستتوسط biosta » 1391-مرداد ماه -7GMT19:23:12+00:00

در تابع چگالی زوج با دامنه ی متقارن امید ریاضی فرد هست

پس امید برای بازه متقارن برابر صفر می گردد

با استفاده از تعمیم این روش و با استفاده از تعریف مستقیم واریانس می توان این پارامتر واریانس را هم سریعا" برای بازه ی متقارن بدست آورد

این نکته راه حل تستی یکی از سوالات کنکور آمار زیستی سال 91-92 می باشد  


برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

Re: نکات آماری

پستتوسط babakbiostat1 » 1392-فروردين ماه -10GMT14:26:37+00:00

سلام دوست عزیز
در نکاته فوق روابط و فرمول قابل مشاهده نیست لطفا در صورت امکان اصلاح کنید.

برای نویسنده این مطلب babakbiostat1 تشکر کننده ها:
biosta (1392-فروردين ماه -11GMT12:32:20+00:00)
رتبه: 9.09%
 
babakbiostat1
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 7
تاريخ عضويت: 1392-فروردين ماه -9GMT10:08:13+00:00
تشکر کرده: 0 بار
تشکر شده: 5 بار
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 5 بار
امتياز: 130

برای نویسنده این مطلب babakbiostat1:
biosta (1392-فروردين ماه -11GMT12:32:20+00:00)

Re: نکات آماری

پستتوسط biosta » 1392-فروردين ماه -11GMT12:50:52+00:00

پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -11GMT00:15:56+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -11GMT00:15:56+00:00)

Re: نکات آماری

پستتوسط biosta » 1392-فروردين ماه -27GMT18:16:34+00:00

r^2 نسبت تغییر پذیری کل را به تغییر پذیری رگرسیون نشان می دهد و نه بالعکس.
به طور کلی توجه کنید که برای تقسیم دو عبارت عبارتی که قبل از کلمه ی " نسبت " می آید در مخرج قرار می گیرد و عبارتی که بعد از کلمه ی "بر" می آید در صورت قرار می گیرد.
استقلال مانده ها از شرایط همیشگی در آزمون های پارامتری و ناپارامتری هست
محل تلاقی رگرسیون yنسبت به x و خط رگرسیون x نسبت به y نقطه ی (x بار ,y بار ) هست .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -27GMT21:42:04+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -27GMT21:42:04+00:00)

قبليبعدي

بازگشت به مطالب درسی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

cron